Ο Ορισμός της Ευσεβείας με βάση τον Κρατύλο του Πλάτωνος.

Συχνά μας ερωτούν για την έννοια της ευσεβείας στην Ελληνική Θρησκεία-Θεολογία. Το θέμα αυτό ασφαλώς δεν μπορεί να εξαντληθεί στην έκταση ενός άρθρου στην σελίδα μας. Δυνάμεθα όμως, σαν μία πρώτη προσέγγιση, να περιοριστούμε για το θέμα αυτό στην Πλατωνική Θεολογία και πιο συγκεκριμένα στον έργο του Κρατύλος.  Ο Πλάτων επιχειρεί να μας δώσει ο ίδιος την ορισματική της Ευσεβείας, όπου και μας λέγει λοιπόν…

Ο Χορός στην Ελληνική Θρησκεία μία Πρώτη Προσέγγιση

«η έγερση είναι ύψωση που πραγματοποιεί η ψυχή και αδιάφθορη ενέργεια, επιστροφή προς το θείο από την εν τη γενέσει πτώση και η βακχεία είναι ένθεη κίνηση, άφθαρτος και ακατάλυτος χορός περί το θείον, τελεσιουργός των κατεχόμενων»[1] [1] Βλ. Πρόκλος «Εις τας Πολιτείας Πλάτωνος υπόμνημα, βιβλίο Β’, 1.181.23 – 1.181.27» : in R 1.181.23 ` to in R 1.181.27 Οι αρχαίοι Έλληνες από τα πρωταρχικά…

Μύθος και Τελετουργία στην Ελληνική Θεολογία

«Διότι εκείνο που μας ανοίγει το δρόμο προς την αλήθεια είναι ακριβώς το απίθανο στοιχείο που υπάρχει στους μύθους. Όσο δηλαδή πιο παράδοξος και απίθανος είναι ο μύθος, τόσο περισσότερο δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι λέει, αλλά να ερευνήσουμε όσα υπονοεί.» Ιουλιανός, στο « Προς Ηράκλειον κυνικόν, 12.9»   Σε κάθε θρησκευτική έκφανση της Ελληνικής Θρησκείας το μυθολογικό υπόβαθρο είναι αρρήκτως συνυφασμένο με τον τελετουργικό λόγο-θρησκευτική…

Αποσυμβολισμός του Σειληνού Από το Περί Αγαλμάτων του Πορφυρίου

Ο δέ Σειληνός σύμβολον τής πνευματικής κινήσεως, ουκ ολίγα συμβαλλομένης τώ παντί. Σύμβολα δέ εστι τό μέν φάλανθον καί στιλπνόν κατά τήν κεφαλήν τής ουρανίου περιφοράς, η δέ περικειμένη κόμη τοίς κάτω μέρεσιν αυτού, υπόδειγμα τής προσγείου περί τόν αέρα παχύτητος. Επεί δέ καί τής μαντικής δυνάμεώς τις μέτοχος ήν δύναμις, Θέμις μέν κέκληται η δύναμις, τώ τά τεθειμένα καί εκάστω κείμενα λέγειν. Νεοελληνική Απόδοσις…