Ο Ελληνικός Παράδεισος

  Πιστεύεται από πολλούς ότι η λέξη παράδεισος αναφέρεται ως θεολογικό θέσμιο του χριστιανικού  μονοθεϊστικού μορφώματος. Με την παρούσα ανάρτηση θα αποδείξουμε ότι η έκφραση αυτή ανήκει στην ελληνική θρησκεία και φυσικά χρησιμοποιήθηκε μετέπειτα στα κείμενα των χριστιανών. Ας μη ξεχνάμε ότι τα κείμενά τους αναγκαστικά γράφτηκαν στην πιο διαδεδομένη γλώσσα της εποχής, την ελληνική. Το κάτωθεν κείμενο αποτελεί μία εύγλωττη πράγματι επιγραφή  που βρέθηκε…

Επιγραφές περί των Αδωνίων Εορτών στον Ελλαδικό Χώρο

IG II² 1261 Attica [ι]ετέλεσεν ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ κ[αὶ] [τ]ὴν πομπὴν τῶν Ἀδωνίων ἔπεμ[ψε] [κ]ατὰ τὰ πάτρια· τύχει ἀγαθῆ[ι δ]- ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““` ASAA 22 (1939/40) 147,1 Rhodes and S. Dodecanese (IG XII,1) : Rhodos τὸ κοινὸν̣ [τ]ῶν ἐρ̣α̣νιστᾶ[ν] τῶ̣ν̣ Ἀδωνιαζόντων ἐτίμασε Σω̣σικλῆ Σώσ̣ου Κρ̣ῆτα εὐεργε- καὶ ἀσύμβολον καὶ στεφανοῦσ̣- σθαι στεφανοῦσθαι καθ’ ἕκαστα Ἀδώνια θ̣αλλοῦ στεφάνωι καὶ ἀνακαρύσσεσθαι. τὸν καὶ ἀσύμβολον καὶ σ̣τεφανοῦσθαι   ………………………………………………………………………… Cyprus ([IG XV]) I.Kourion…