Περί Φωτός

ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΣ ΠΡΟΚΛΟΥ ΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΙΙ 193,21 KROLL in R 2.193.21 to in R 2.194.1 Τοσαῦτα περὶ τούτων εἴχομεν λέγειν· ἕπεται δὲ ζητεῖν͵ τί ποτέ ἐστιν τοῦτο τὸ φῶς͵ ὃ δή φησιν καθορᾶν τὰς ψυχὰς ὁ μῦθος. καὶ πρῶτον λάβωμεν͵ ἵνα πρὸς τεταγμένα ἄττα βλέποντες ποιησώμεθα τὴν περὶ αὐτοῦ ζήτησιν͵ οἷα περὶ αὐτοῦ φησιν ὁ λόγος τοῦ τεθεᾶσθαι φάσκοντος αὐτὸ φανῶς. λέγει τοίνυν σύνδεσμον μὲν…

Αθώος ή Ένοχος

  Αθώος ή Ένοχος   Άραγε πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει αυτήν την έκφραση για πάσης φύσεως δικονομικά θέματα αλλά και γενικότερα ζητήματα παραβάσεως των κανόνων. Όμως  ποια σχέση μπορεί να έχει η εν λόγω έκφραση με την Ελληνική Θεολογία  όπου και επιλέχθηκε ως φράση τίτλου του τελευταίου, μετά από αρκετό καιρό, άρθρου μας; Ποια η σχέση λοιπόν της έννοιας  του Αθώου από κάθε ποινική…