Ο Φανός της Ψυχής

    “Το φανάρι, δηλαδή, ομοιάζει με το Σώμα που περιέχει την Ψυχή. Το Φώς είναι η Ψυχή που βρίσκεται στο Σώμα, και το μέρος που έχει σύνεση και φρόνηση πρέπει να παραμένει πάντοτε ανοιχτό και διαυγές ώστε να μην κρύβεται και να μη σβήνει Ποτέ” Πλούταρχος, Αίτια Ρωμαικά 282 Β

Ορφικός Ύμνος Κεραυνίου Διός

 Κεραυνοῦ Διός ѳυμίαμα στύρακα Ζεῦ πάτερ, ὑѱίδρομον πυραυγέα κόσμον ἐλαύνων, στράπτων αἰѳερίου στεροπῆς πανυπέρτατον αἴγλην, παμμακάρων ἕδρανον ѳείαις βρονταῖσι τινάσσων, νάμασι παννεφέλοις στεροπὴν φλεγέѳουσαν ἀναίѳων, λαίλαπας, ὄμβρους, πρηστῆρας κρατερούς τε κεραυνούς, βάλλων ἐς ῥοѳίους φλογερούς, βελέεσσι καλύπτων παμφλέκτους, κρατερούς, φρικώδεας, ὀμβριμοѳύμους, πτηνὸν ὅπλον δεινόν, κλονοκάρδιον, ὀρѳοέѳειρον, αἰφνίδιον, βρονταῖον, ἀνίκητον βέλος ἁγνόν, ῥοίζου ἀπειρεσίου δινεύμασι παμφάγον ὁρμήν, ἄρρηκτον, βαρύѳυμον, ἀμαιμάκετον πρηστῆρα οὐράνιον βέλος ὀξὺ καταιβάτου αἰѳαλόεντος,…