Νύμφες- Θεολογική Ερμηνεία σε Επτά Αποσπάσματα

« Νύμφες, ονομάζουμε τις Ναϊάδες και τις δυνάμεις που προΐστανται των υδάτων, ενώ έτσι έλεγαν οι παλαιοί όλες αδιακρίτως τις ψυχές που κατεβαίνουν εν τη γενέσει. Και τούτο διότι οι παλαιοί πλησιάζουν προς το ύδωρ που έχει μέσα του θεία πνοή, όπως λέει ο Νουμήνιος, ο οποίος προσθέτει ότι για αυτό ένας προφήτης διακήρυσσε ότι πάνω στο ύδωρ κινείται θεού πνεύμα.» Πρόκλος «Εις τον Τίμαιον…

Ψυχοστασία

Με τον όρο Ψυχοστασία στην ελληνική θρησκευτική παράδοση καλείται   η διαδικασία της κρίσεως των ψυχών με μία πλάστιγγα με την οποία συμβολικά αναπαριστούσαν το ζύγισμα των πράξεων του βίου της εκάστοτε ψυχής με σκοπό την τελική της ανταμοιβή υπό την έννοια του αντιπεπονθότος. Το λήμμα Αντιπεπονθός αποτελεί στην ελληνική γλώσσα μετοχή ουδετέρου γένους Ενεργητικής Φωνής, παρακειμένου του ρήματος πάσχω και με την πρόθεση αντι-πάσχω, επισφραγίζει…