1. «Αλλο τι οὖν ἀφ᾽ Ἑστίας ἀρχώμεθα κατὰ τὸν νόμον;»

Πλάτων Κρατύλος,  401.b.1

Απόδοσις«Ας αρχίσουμε λοιπόν από την Εστία όπως το ορίζει  ο (τελετουργικός) νόμος»

  1.    «τὸ γὰρ πρὸ πάντων θεῶν τῇ Ἑστίᾳ πρώτῃ προθύειν …»  

Πλάτων Κρατύλος 401.d.1

Απόδοσις«Διότι από όλους τους Θεούς στην Εστία πρώτη οφείλουν να θυσιάζουν»

  1.  ἀφ᾽ ἑστίας ἄρχεσθαι : ἐπεὶ ἔθος ἦν τῇ Ἑστίᾳ πρώτῃ τῶν ἄλλων θεῶν θύειν. φέρεται δέ τις καὶ περὶ αὐτῆς μῦθος τοιοῦτος· μετὰ γὰρ τὸ καταλυθῆναι τὴν τῶν Τιτάνων ἀρχήν φασι τὸν Δία τὴν βασιλείαν διαδεξάμενον ἐπιτρέψαι τῇ Ἑστίᾳ λαβεῖν ὅτι ἂν βούλοιτο, τὴν δὲ τὴν παρθενίαν τε αἰτήσασθαι καὶ τὰς ἀπαρχὰς παρὰ τῶν ἀνθρώπων.»

Γρηγορίου εν Κύπρω, Παροιμίαι  1.63

Απόδοσις:

«Επειδή είναι σύνηθες στην Εστία πρώτη των άλλων Θεών να θυσιάζεις. Το αποδεικνύει άλλωστε και ο μύθος της. Μετά από την κατάλυση της βασιλείας   των Τιτάνων υπό του Διός επέτρεψε στην Θεά να επιλέξει (για την θέση που λάμβανε και τις τιμές που θα επιθυμούσε)  και αυτή αιτήθηκε την παρθενία της αλλά και τις πρώτες θυσίες των ανθρώπων (να προσφέρονται)  στο όνομά της.»

    4. «βουλοίμην ἄν, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ ὀρρωδῶ μὴ τοὐναντίον γένηται· ἀτεχνῶς γάρ μοι δοκεῖ ἀφ᾽ ἑστίας ἄρχεσθαι κακουργεῖν τὴν πόλιν, ἐπιχειρῶν ἀδικεῖν σέ. καί μοι λέγε, τί καὶ ποιοῦντά σέ φησι διαφθείρειν τοὺς νέους;  Πλάτων Ευθύφρων, 3α

 

Αποδοσις: «Θα ήθελα να γίνει αυτό, οπού λέγει, ω Σώκρατες, φοβούμαι όμως μήπως συμβεί το αντίθετο. Διότι αυτός ο άνθρωπος με το να επιχειρεί να βλάψει εσένα, θέλει πρωταρχικά (ἀφ᾽ ἑστίας ἄρχεσθαι) όλως διόλου να διαφθείρει τους νέους;. »

 

Επισημαίνουμε ότι το «ἀφ᾽ ἑστίας ἄρχεσθαι » στο εν λόγω κείμενο χρησιμοποιείται  μεταφορικά για να δηλώσει εμφατικά το ότι είναι το πρώτο του μέλημα του η πρωταρχική του πρόθεση. Ήταν, άλλωστε,  τόσο συνυφασμένη η τελετουργική πρακτική με το να εκκινείται δηλαδή  κάθε τελετουργία με την Θέα Εστία όπου μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η εν λόγω φράση και ως μεταφορική έννοια στον καθημερινό  ή στο γραπτό λόγο.

 

  1. «Πρεσβυτάτην δε θεών Εστίαν κελαδήσατε, κούροι εν γαρ ταις ευχαίς προ των άλλων την Εστίαν υμνείν παρεκελεύοντο»  Πρόκλος, Εἰς τὸν Κρατύλον Πλάτωνος ἐκλογαὶ χρήσιμοι

Αποδοσις:

Υμνήσατε (με μουσική εκφορά του λόγου-ύμνου  ωσάν κελαΐδισμα πουλιών) την πρεσβυτέρα των Θεών Εστία που στις προσευχές προέτρεπαν να την τιμούν πριν από όλους τους άλλους.

 

Eικόνα Άρθρου “The Vestal” by Frederic Leighton (1883)

Παρμενίδης Ιω. Μπουσίου

14 -10 -2016

Share