Ἐκ Διός ἀρχόμεθα

Ἐκ ΔΙΟΣ ἀρχόμεθα καί πάντοτε αὐτόν ὑμνοῦμεν ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι. Μεσταί ἐκ τοῦ ΔΙΟΣ δέ ὅλαι αἱ ὁδοί καί μεσταί ὅλαι αἱ ἀγοραί. τῶν ἀνθρώπων Μεστή δέ ἡ θάλασσα καί οἱ λιμένες …!!! Διά παντός ἔχομεν τήν ἀνάγκην τοῦ ΔΙΟΣ ὅλοι ἐμεῖς διότι ἐκ τοῦ γένους αὐτοῦ προερχόμεθα….!!! Ὁ δέ (Ζεύς) ἐπιεικής (ἤπιος …πρᾶος) εἰς τούς ἀνθρώπους καλήν ὑπόσχεσιν ἀναγγέλει Τούς λαούς δέ εἰς τό…