Οι Θεοί όμως λυπήθηκαν το ανθρώπινο γένος που έχει γεννηθεί, για να υποφέρει και του έδωσαν-ως περίοδο αναπαύσεως μέσα στους κόπους του-τις Εορτές προς τιμή των ίδιων των Θεών.

Μας έδωσαν τις Μούσες με τον ηγέτη τους τον Απόλλωνα, και τον Διόνυσο, με την συμμετοχή αυτών των Θεών στις γιορτές τους, οι άνθρωποι αναπαυονται και βελτιώνονται.

¨Θεοὶ  δὲ οἰκτίραντες τὸ τῶν ἀνθρώπων ἐπίπονον πεφυκὸς γένος, ἀναπαύλας τε αὐτοῖς τῶν πόνων ἐτάξαντο τὰς τῶν ἑορτῶν ἀμοιβὰς τοῖς θεοῖς,

καὶ μούσας Ἀπόλλωνά τε μουσηγέτην καὶ Διόνυσον συνεορταστὰς ἔδοσαν, ἵν᾽ ἐπανορθῶνται, τάς τε τροφὰς γενομένας ἐν ταῖς ἑορταῖς μετὰ θεῶν.¨

Πλάτων Νόμοι 653d  Κάκτος


Share