[ι]ετέλεσεν ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ κ[αὶ]

[τ]ὴν πομπὴν τῶν Ἀδωνίων ἔπεμ[ψε]

[κ]ατὰ τὰ πάτρια· τύχει ἀγαθῆ[ι δ]-

““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““`

τὸ κοινὸν̣ [τ]ῶν ἐρ̣α̣νιστᾶ[ν]

τῶ̣ν̣ Ἀδωνιαζόντων ἐτίμασε

Σω̣σικλῆ Σώσ̣ου Κρ̣ῆτα εὐεργε-

καὶ ἀσύμβολον καὶ στεφανοῦσ̣-

σθαι στεφανοῦσθαι καθ’ ἕκαστα Ἀδώνια θ̣αλλοῦ

στεφάνωι καὶ ἀνακαρύσσεσθαι.

τὸν καὶ ἀσύμβολον καὶ σ̣τεφανοῦσθαι

 

…………………………………………………………………………

Cyprus ([IG XV])

[Μοῦσα, λαβ’ ἀργαλ]έον ἄγγελον τόν[δε]·

[ὡς αἰνοῦ]μεν Ἄ[δ]ωνιν ὑπὸ χθόνα πα[τρίδ’]

[ἀποφ]θ̣ίμενον Ἀντίνουν λέγε μοι, [— — —]

 

…………………………………………………………………………..

[ ]Att. — stoich. 25 — 302/1
ἐπὶ Νικοκλέους ἄρχοντος.
ἔδοξεν τοῖς θιασώταις· ἐπει[δὴ]
Στέφανος ὁ θωρακοποιὸς ἐπι[με]-
λητὴς γενόμενος τῶν κοινῶ[ν πά]-
5  [ν]των ἐπιμεμέληται τὴν ἐπιμ[έλ]-
ειαν ἣν ἔδει αὐτὸν ἐπιμεληθ[ῆν]-
αι καὶ τἄλλα φιλοτιμούμεν[ος δ]-
[ι]ετέλεσεν ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ κ[αὶ]
[τ]ὴν πομπὴν τῶν Ἀδωνίων ἔπεμ[ψε]
10 [κ]ατὰ τὰ πάτρια· τύχει ἀγαθῆ[ι δ]-
εδόχθαι τοῖς θιασώταις ἐπα[ιν]-
[έ]σαι Στέφανον τὸν ἐπιμελητὴ[ν]
[φ]ιλοτιμίας ἕνεκεν καὶ ἀνδρα[γ]-
[α]θίας τῆς εἰς τὸ κοινὸν τῶν θια-
15 [σ]ωτῶν καὶ στεφανῶσαι θαλλοῦ στ-
εφάνωι· δοῦναι δ’ αὐτῶι Δ δραχ(μάς).
Share