Η τάξη στις κινήσεις μας ονομάζεται ρυθμός και η τάξη στην φωνή, ο συνδυασμός ψηλών και χαμηλών τόνων, λέγεται αρμονία.

Ο συνδυασμός ρυθμού και αρμονίας ονομάζεται Χορός.

Είπαμε ακόμη ότι οι Θεοί, απο ευσπλαχνία προς τους ανθρώπους, έδωσαν στον Απόλλωνα και τις μούσες ως συντρόφους και οδηγούς στους χορούς μας.

Αν μάλιστα σκεφτούμε περισσότερο, θα θυμηθούμε ότι μας έδωσαν και ένα τρίτο, τον Διόνυσο.

“Tάξει ῥυθμὸς ὄνομα εἴη, τῇ δὲ αὖ τῆς φωνῆς, τοῦ τε ὀξέος ἅμα καὶ βαρέος συγκεραννυμένων, ἁρμονία ὄνομα προσαγορεύοιτο, χορεία δὲ τὸ συναμφότερον κληθείη.”

θεοὺς δὲ ἔφαμεν ἐλεοῦντας ἡμᾶς συγχορευτάς τε καὶ χορηγοὺς ἡμῖν δεδωκέναι τόν τε Ἀπόλλωνα καὶ μούσας, καὶ δὴ καὶ τρίτον ἔφαμεν, εἰ μεμνήμεθα, Διόνυσον.

Πλάτων Νόμοι 665a Κάκτος

Share