«Μάλλον  ο Ουρανός  που, όπως όλες τις άλλες θεότητες μαζί με τους Θεούς, θεωρώ καλό  να τον τιμώ ως τον πιο δίκαιο και να προσεύχομαι κυρίως σε αυτόν. Θα ομολογούσαμε πως είναι ο αίτιος πάντων των αγαθών για μας»

Πλάτων Επινομίς 977

Οὐρανοῦ  ѳυμίαμα λίβανον

 Οὐρανὲ παγγενέτωρ, κόσμου μέρος αἰὲν ἀτειρές,

 πρεσβυγένεѳλ’, ἀρχὴ πάντων πάντων τε τελευτή,

κόσμε πατήρ, σφαιρηδὸν ἑλισσόμενος περὶ γαῖαν,

οἶκε ѳεῶν μακάρων, ῥόμβου δίναισιν ὁδεύων,

οὐράνιος χѳόνιός τε φύλαξ πάντων περιβληѳείς,

ἐν στέρνοισιν ἔχων φύσεως ἄτλητον ἀνάγκην,

 κυανόχρως, ἀδάμαστε, παναίολε, αἰολόμορφε,

 πανδερκές, Κρονότεκνε, μάκαρ, πανυπέρτατε δαῖμον,

κλῦѳ’ ἐπάγων ζωὴν ὁσίαν μύστηι νεοφάντηι.

 

Ουρανέ πού εγέννησες τα πάντα και είσαι

πάντοτε μέρος του κόσμου ακατάβλητον.

πρωτότοκε, ή αρχή των πάντων και το τέλος

των πάντων κυρίαρχε του κόσμου, πού ελίσσεσαι γύρω από

την γήν ωσάν σφαίρα και είσαι ή κατοικία των μακαρίων θεών

και περιοδεύεις με κυκλικάς περιστροφας ωσάν σβούρα

και ανέλαβες ως φύλαξ όλων και εις τον ουρανόν

και εις την γήν εις τα στήθη σου έχεις την φοβεράν ανάγκην της φύσεως,

συ πού έχεις κυανοϋν χρώμα ακατάβλητος, πολυποίκιλος, πολυειδής.

συ πού βλέπεις τα πάντα και είσαι τέκνον του Κρόνου, μακάριος, υπεράνω όλων,

άκουσε με και φέρε ίεράν ζωήν εις τον μύστην τον νέον.

Πηγή Μεταφράσεως Ορφικού Ύμνου

http://esperos-library.ucoz.com/_ld/0/99____—.pdf

Share