“Ο καθένας σύμφωνα με τα μέτρα της καταλληλότητας του υποδέχεται τη γνώση των θεών και την ενέργεια τους η οποία φθάνει μέχρις αυτούς.

Και όταν  απαλλαγούμε από την σύνθετη αυτή κατάσταση μέσα στις νοήσεις μας, τότε μόνο θα αποκτήσουμε συνείδηση των θεών κατά την παρουσία τους με τρόπο ανεξάρτητο από τις μορφές, όταν θα αποδημήσουμε την φαντασία, και αυτά που φθέγγονται οι θεοί θα τα προσπελάσουμε γνωστικά μέσω του Νου και μόνο, όταν οδηγήσουμε στη σιωπή όλες τις σωματικές μας αισθήσεις”

 
Πρόκλος – Σχόλια στην Πολιτεία 2.243

Εκαστοι δε κατά τα μέτρα της εαυτών επιτηδειότητος υποδεχόμενοι την των θεών γνώσιν και ενέργειαν εις εαυτούς προϊούσαν. καί  όταν της συνθέσεως εν ταις διανοήσεσι καθαρεύσωμεν· τότε, αμορφότως αυτών έξομεν συναίσθησιν παρόντων, όταν φαντασίαν αποσκευασόμεθα· τότε τα φθέγματα αυτών δια νού γνωσόμεθα μόνως, όταν σιγήσωμεν πάσαις ημών ταις σωματικαίς αισθήσεσιν“.

Share