Αποσυμβολισμός του Σειληνού Από το Περί Αγαλμάτων του Πορφυρίου

Ο δέ Σειληνός σύμβολον τής πνευματικής κινήσεως, ουκ ολίγα συμβαλλομένης τώ παντί. Σύμβολα δέ εστι τό μέν φάλανθον καί στιλπνόν κατά τήν κεφαλήν τής ουρανίου περιφοράς, η δέ περικειμένη κόμη τοίς κάτω μέρεσιν αυτού, υπόδειγμα τής προσγείου περί τόν αέρα παχύτητος. Επεί δέ καί τής μαντικής δυνάμεώς τις μέτοχος ήν δύναμις, Θέμις μέν κέκληται η δύναμις, τώ τά τεθειμένα καί εκάστω κείμενα λέγειν. Νεοελληνική Απόδοσις…