«Η Θεολογία αποτελεί μία  έξις (πνευματικώς εδραιωμένη κατάστασις),  όπου,

φανερώνει την ίδια την ύπαρξη των Θεών

και διακρίνει το άγνωστο και ενιαίο Φως τους

από την ιδιότητα όσων (δια της μεθέξεως)μετέχουν σε αυτούς,

και παρατηρεί και αναγγέλλει, σε όσους αξίζουν αυτήν την μακαρία ενέργεια,

η οποία και τους παρέχει όλα μαζί τα Αγαθά»

Πρόκλος, Περί της κατά Πλάτωνα Θεολογίας Βιβλίον Ά 17,10-15. Εκδόσεις Κάκτος

Share